Uslovi poslovanja

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA AGENCIJE „PROSTOR“


1. OPŠTE ODREDBE 

Opštim uslovima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije  „PROSTOR“ i nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica).

Zaključenjem Ugovora o posredovanjunalogodavac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa odredbama ovih uslova poslovanja, koji su sastavni deo Ugovora o posredovanju.

Opšti uslovi poslovanja su javno dostupni na sajtu prostor22.rs tako da se nalogodavac ili druga zainteresovana strana ne mogu pozivati da nisu upoznati ili nisu mogli biti upoznati sa njihovim odredbama.

2. PONUDA NEKRETNINA

– Ponuda nekretnina temelji se na podacima koje je agencija zaprimila pismenim, odnosno elektronskim putem, te je uslovljena potvrdom /zaključenjem ugovora o posredovanju/ u skladu sa zakonom. Agencija zadržava mogućnost greške u opisu nekretnine, mogućnost da je oglašena nekretnina već prodata (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma).

– Ponude, zahtevi i obaveštenja agencije primalac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije sme preneti trećim licima.

– Ako je primalac ponude već upoznat s nekretninama koje mu je agencija ponudila, obavezan je o tome bez odlaganja obavestiti agenciju.

3. OBVEZE AGENCIJE POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANJA PRI KUPOVINI, PRODAJI I ZAKUPU  NEKRETNINA

1. zaključiti Ugovor o posredovanju s nalagodavcem u pisanom obliku /ugovor može biti i u elektronskoj formi automatski zaključen preko aplikacije na portalu prostor22.rs ili prihvaćen i upućen putem elektronske pošte sa obavezom prihvatanja ovih uslova poslovanja/;

2. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi realizacije posredničkog posla;

3. upoznati nalogodavca s prosečnom tržišnom cenom slične nekretnine;

4. upozoriti nalogodavca na nedostatke nekretnine;

5. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na: uočene nedostatke i moguće rizike u vezi s neuređenim zemljišno knjižnim stanjem nekretnine; upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu; pravne posledice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani; nedostatke građevinske ili upotrebne dozvole u skladu sa posebnim zakonom; okolnosti obaveze primene prava kupca prvog stana i prava preče kupovine i ograničenja u pravnom prometu u skladu sa  posebnim propisima;

6. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, odnosno zahteva nalogodavca ako je u pitanju kupac ili zakupac , oglasiti nekretninu, odnosno zahtev-potražnju  na način koji odredi agencija;

7. omogućiti pregled nekretnina,

8. čuvati lične podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;

9. obavestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za nameravani posao koje su mu poznate;

10. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;

11. prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora);

12. prisustvovati primopredaji nekretnine;

13. ako je predmet zaključenja ugovora zemljište, proveriti namenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište;

Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) o pregovaranju za realizaciju posredničkog posla, ako je omogućeno nalogodavcu supanje u vezu s drugom osobom s kojom je pregovarao za zaključenje pravnog posla, a naročito ako je:

– neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledanje predmetne nekretnine,

– organizovao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za realizaciju pravnog posla;

– nalogodavcu saopštio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlašćene za zaključenje pravnog posla ili mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nekretnine.

Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, koje su međusobno preuzele u zaključenom Ugovoru (Predugovoru).

Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa, niti za skrivene mane (osim u slučaju da mu je prodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on tu informaciju prikrio od kupca).

4. OBVEZE NALOGODAVCA 

1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom PROSTOR, u pisanom obliku /ugovor može biti i u elektronskoj formi automatski zaključen preko aplikacije na portalu prostor22.rs ili prihvaćen i upućen putem elektronske pošte sa obavezom prihvatanja ovih uslova poslovanja/;

2. Obavestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti tačne podatke o nekretnini, te ako poseduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora, te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,

3. Dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,

4. Osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresovanoj za zaključivanje posredničkog posla razgledanje nekretnine,

5. Obavestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cenu,

6. Nakon zaključenja posredničkog  pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posrednički pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stiče već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,

7. Ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tokom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,

8. Obavestiti posrednika pisanim putem o svim promenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

9. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj veri, ako je postupio prevarno, ako je zatajio ili dao netačne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tokom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

 5. OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU 

POSREDNIK stiče pravo na posredničku proviziju od Nalogodavca u momentu zaključenja Ugovora između Nalogodavca i trećeg lica.

Na iznos provizije iz prethodnog stava dodaje sePDV (porez na dodatu vrednost), ukoliko je posrednik u sistemu PDV-a.

Pod momentom zaključenja Ugovora, smatraće se zaključivanje Ugovora, kao i davanje kapare ili avansa, s tim da naknadni odustanak stranaka od zaključenja glavnog Ugovora nema uticaja na ostvarenu posredničku naknadu.

– Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se u skladu s Cenovnikom agencije PROSTOR koji je sastavni deo ovih Opštih uslova.

– Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

– Agencija ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno vanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.

6. PRESTANAK UGOVORA 

– Ugovor o posredovanju zaključuje se na rok od 1 godine i prestaje istekom roka na koji je zaključen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

– Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina pre isteka ugovorenog roka samo iz  posebno opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.

– Ako u roku ne dužem od vremena trajanja zaključenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežno posedica posrednikova delovanja pre prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cielosti, osim ako ugovorom nije drugačije ugovoreno.

– Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.

7. SARADNJA S DRUGIM AGENCIJAMA 

– Agencija PROSTOR je spremna za saradnju s drugim agencijama za posredovanje koje poštuju temeljna etička načela (kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija s tržišta, istupanje u sredstvima informisanja s namerom lične promocije, a na štetu drugih agencija).

– Međusobna saradnja agencija temelji se na Kodeksu etike poslovanja posrednika  – članova Udruženja posrednika u prometu nekretnina i Ugovorom o podposredovanju odnosno zajedničkom posredovanju.

8. OPŠTE ODREDBE I REŠAVANJE SPOROVA

– Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja niti Ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prodaji i zakupu nekretnina, Zakona o prometu nekretnina i Zakona o obligacionim odnosima.

– Za moguće sporove nadležan je stvarno mesno nadležni sud prema sedištu posrednika.

Cenovnik naših usluga možete videti OVDE

Angažovanje Agencije za nekretnine PROSTOR od strane nalogodavca, odnosno zainteresovane strane kupca, prodavca, zakupodavca ili zakupca, pismeno /zaključenjem ugovora o posredovanju/ podrazumeva se da je zaiteresovana strana upoznata sa ovim opštim uslovima poslovanja koji su javno dostupni i samim tim zainteresovana strana prihvata sve obaveze koje iz predmetnih dokumenata proističu.

08.11.2013 godine

Agencija za nekretnine PROSTOR

Privatnost

PRAVILNIK

O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 1.

PROSTOR Agencija za nekretnine, Ruma, Franje Kluza 22, matični broj: 60809674, PIB: 105162028 (u daljem tekstu: Rukovalac) se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka vezanih za korišćenje usluga, i tajnost komunikacije Korisnika u okviru pružanja usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, odnosno Internet platformi koju kontroliše, a koja se nalazi na web adresi http://www.prostor22.rs i http://www.nekretnineprostor.com , (u daljem tekstu: Servis) u skladu sa važećim propisima.

Rukovalac se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnost Korisnika koju putem Interneta izvrše treća lica.

Rukovalac će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti Korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.

Član 2.

Rukovalac vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 3.

Pre prikupljanja podataka, Rukovalac obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

 • Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka – Rukovalac – PROSTOR Agencija za nekretnine, Ruma, Franje Kluza 22, matični broj: 60809674, PIB: 105162028;
 • Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Servisa, bezbednost Korisnika Internet servisa i omogućavanje posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti u skladu sa zakonom, izvršenje ugovora o posredovanju, kao i promotivna obaveštenja;
 • Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju prodavca, kupca, zakupca i zakupodavca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;
 • Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su ovlašćena ili zaposlena kod Rukovaoca koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, Rukovaoca sa kojim Korisnik stupa u poslovni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa), kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
 • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude Korisnik Servisa Rukovaoca nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o oglašavanju, radi ostvarivanja prava po tim zakonima;
 • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja Servisa, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korisničkog odnosa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje i obrada podataka od lica koje je pristanak povuklo;
 • Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, broj telefona, elektronska pošta, i IP adresa svakog pojedinog pristupa Internet platformi.

Podaci koji se prikupljaju u svrhu posredovanja u kupoprodajnom ili zakupodavnom odnosu, a radi ispunjenja ugovora o posredovanju u smislu Zakona o o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, kao i ispunjenja naloga Nalogodavca: JMBG i mesto prebivališta.

Član 4.

Rukovalac ne odgovara za tačnost podataka koje su unela ili Rukovaocu dostavila druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

Član 5.

Rukovalac poštuje privatnost Korisnika Servisa. Podaci iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Rukovalac neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovim Pravilnikom i slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

Član 6.

Rukovalac može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Rukovalac može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao svoj Servis, a naročito Internet platformu i njen sadržaj dodatno usmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima.

Član 7.

Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.

15.03.2015.

Agencija za nekretnine PROSTOR

Pravila korišćenja portala

www.nekretnineprostor.com

 • Sajt www.nekretnineprostor.com  omogućava korišćenje usluga i sadržaja sajta na koji se primenjuju Pravila i uslovi korišćenja sajta.
 • Sveukupan sadržaj koji je objavljen na ovaj način predstavlja odgovornost osobe, fizičkog ili pravnog lica, koja je taj sadržaj postavila, što znači da je korisnik u potpunosti odgovoran za sav sadržaj koji objavi, pošalje ili na drugi način učini dostupnim putem internet stranica.
 • Korisnici usluga sajta postavljaju oglase, poruke, komentare, fotografije i druge materijale (u daljem tekstu: sadržaj).
 • Svi korisnici sajta imaju obavezu da obezbede tačnost i istinitost podataka koje objavljuju na sajtu.
 • Korisnik sajta postavlja fotografiju za koju garantuje da predstavlja njegovo autorsko delo.
 • Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica snosi odgovornost za postavljanje spornog sadržaja i dužan je da pruži pravnu zaštitu navedenim sajtovima, kao i da im nadoknadi eventualnu materijalnu štetu.
 • Strogo je zabranjeno objavljivanje i razmena informacija za koje korisnik zna ili pretpostavlja da su neistinite, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu trećim licima.
 • Website  www.nekretnineprostor.com  ne garantuje za tačnost, istinitost, potpunost i verodostojnost oglasne poruke i zadržava pravo da ukloni sa sajta sve oglase koje imaju uvredljiv i nemoralan sadržaj za ostale korisnike ili klijente ili na bilo koji drugi način nisu u skladu sa zakonom, koji predstavljaju kršenje nekog autorskog ili srodnog prava.
 • Nosilac autorskih prava na sajtu  www.nekretnineprostor.com  je  vlasnik sajta Agencija  PROSTOR.
 • Autorska prava odnose se na sadržaj, tekst, slike, grafičke i druge prikaze i baze podataka koje su kreirali zaposleni vlasnika sajta, te neovlašćeno korišćenje, kopiranje, reprodukovanje, objavljivanje i preuzimanje bilo kog dela sajta  smatra se kršenjem autorskih prava Agencije PROSTOR.
 • Postavljanjem sadržaja na sajt www.nekretnineprostor.com   korisnik  je  saglasan  da  podaci  i  informacije koji  su  objavljeni  budu  dostupni  na  uvid  svima  koji  su  za iste zainteresovani,  u skladu  sa  ovim  Pravilima  i  uslovima  korišćenja.
 • Podaci o korisnicima iz procesa registracije, kao i ostali podaci neće biti dostupni trećoj strani u skladu sa poštovanjem načela privatnosti, osim u slučaju grubog kršenja pravila i nezakonitih aktivnosti korisnika.
 • Sajt  www.nekretnineprostor.com   zadržava pravo da u daljem korišćenju sadržaja sajta onemogući korisnike koji krše Pravila korišćenja, na bilo koji način ometaju rad sajta, vređaju prava drugih korisnika, zloupotrebljavaju objavljene podatke naročito u smislu neovlašćenog preuzimanja sadržaja objavljenog na sajtu, pokušavaju da uspostave neovlašćen pristup zaštićenim delovima sajta ili iniciraju aktivnost koja utiče na kvalitet ili remeti funkcionalnost usluga.
 • Pored zabrane daljeg korišćenja sadržaja, od isključenog korisnika se može zahtevati naknada štete.
 • Sajt i vlasnik sajta  Agencija PROSTOR ne snosi odgovornost za nepravilno korišćenje sajta i informacija do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sajtu, niti za eventualnu štetu koja nastane po tom osnovu.
 • Prilikom pristupanja sajtu www.nekretnineprostor.com  korisnik prihvata sva pravila i uslove korišćenja,  kao  i  pozitivne  zakonske  propise.
 • Sajt www.nekretnineprostor.com zadržava pravo da ove uslove korišćenja promeni bez najave i u bilo koje vreme.
 • Promene stupaju na snagu trenutkom objave na sajtu.
 • ZA OGLASE BEZ POSREDNIKA NE ODGOVARAMO ZA TAČNOST I AKTUELNOST OGLASNIH PORUKA U CELINI ILI U DELOVIMA

Agencija PROSTOR